How to Clear Cache in Windows 10: A Step-by-Step Guide

How to Clear Cache in Windows 10: A Step-by-Step Guide

Introduction

Are you experiencing slow performance on your Windows 10 computer? One common culprit could be cache buildup. Clearing your cache can help improve the speed and overall performance of your system. In this guide, we will walk you through the step-by-step process of clearing cache in Windows 10.

Why Clearing Cache is Important?

Cache files stored on your computer are designed to improve system performance by temporarily storing data that is frequently accessed. However, these cache files can accumulate over time and start causing issues such as slow speed, glitches, and even crashes. Clearing cache regularly helps maintain your computer’s optimal performance.

Step 1: Clearing Browser Cache

Your web browser, such as Google Chrome, Mozilla Firefox, or Microsoft Edge, stores cache files to load websites faster upon revisits. Clearing this cache can free up storage space and resolve browsing issues. Here’s how to do it:

1. Open your preferred browser.
2. Go to the browser settings.
3. Locate the “Clear browsing data” option.
4. Select the cache files you want to clear, such as browsing history, cookies, and cached images.
5. Click on the “Clear data” button to complete the process.

Step 2: Clearing Windows Store Cache

The Windows Store cache can affect the installation and update process of apps. Clearing this cache ensures that you have the latest version of installed apps and prevents any potential installation issues. Follow these steps:

1. Press the Windows key + R to open the Run dialog box.
2. Type “wsreset.exe” and press Enter.
3. The Windows Store will open automatically, and the cache will be cleared. This may take a few moments.

Step 3: Clearing System Cache

Windows 10 stores various temporary files to improve performance. However, these files can accumulate and affect your system’s speed. Clearing the system cache can free up storage and enhance overall performance. Here’s how to do it:

1. Press the Windows key + R to open the Run dialog box.
2. Type “%temp%” and press Enter.
3. This will open the temporary files folder.
4. Select all files and folders using Ctrl + A.
5. Press the Delete key to remove them permanently.
6. Click Yes to confirm.

Step 4: Clearing DNS Cache

If you are experiencing DNS-related issues, clearing the DNS cache can help resolve them. DNS cache stores IP addresses of websites you visit, and clearing it forces your computer to retrieve updated information from the internet. Follow these steps:

1. Open the Command Prompt by searching for it in the Windows Start Menu.
2. In the Command Prompt window, type “ipconfig /flushdns” and press Enter.
3. Wait for the process to complete. You should see a message confirming the cache has been flushed.

Step 5: Clearing File Explorer History Cache

File Explorer keeps a history of recently accessed files and folders, which can affect its performance. Clearing this cache can help improve navigation and speed up File Explorer. Follow these steps:

1. Open File Explorer on your Windows 10 computer.
2. Go to the “View” tab in the top menu.
3. Click on “Options” and then select “Change folder and search options.”
4. In the Folder Options window, go to the “General” tab.
5. Under the “Privacy” section, click on the “Clear” button.
6. Click OK to save the changes.

Conclusion

Clearing cache is an important maintenance step to keep your Windows 10 computer running smoothly. By following this step-by-step guide, you can easily clear cache in various areas of your system, including web browsers, Windows Store, system cache, DNS cache, and File Explorer. Regularly clearing cache will help optimize your system’s performance and ensure a better overall user experience. Keep your computer running at its best by clearing cache regularly!


FAQ

Jak wyczyścić pamięć podręczną w systemie Windows 10?

Odpowiedzi znajdują się poniżej:

W celu wyczyszczenia pamięci podręcznej w systemie Windows 10, wykonaj poniższe kroki:

1. Otwórz menu Start, a następnie wybierz “Ustawienia”.

2. W oknie “Ustawienia” kliknij “System”.

3. Wybierz “Pamięć masowa” po lewej stronie menu.

4. Na liście dysków twardych wybierz ten, na którym chcesz wyczyścić pamięć podręczną.

5. Kliknij przycisk “Oczyść teraz” pod sekcją “Pamięć podręczna” na dole strony.

6. Wybierz typ danych, które chcesz wyczyścić. Możesz wybrać “Pliki tymczasowe”, “Pliki programu”, “Miniatury” itp.

7. Kliknij przycisk “Oczyść” i potwierdź swoje działanie.

8. Poczekaj, aż proces wyczyszczania pamięci podręcznej zostanie zakończony.

9. Po zakończeniu procesu możesz zamknąć okno “Pamięć masowa”.

10. To wszystko! Pamięć podręczna na wybranym dysku twardym została wyczyszczona.

Czy wyczyszczenie pamięci podręcznej Windows 10 usunie moje pliki?

Nie, wyczyszczenie pamięci podręcznej w systemie Windows 10 nie spowoduje usunięcia Twoich osobistych plików. Proces ten dotyczy tylko danych tymczasowych i plików podręcznych systemu operacyjnego.

Co się stanie po wyczyszczeniu pamięci podręcznej Windows 10?

Po wyczyszczeniu pamięci podręcznej w systemie Windows 10, system operacyjny usunie wszystkie dane tymczasowe i pliki podręczne z wybranego dysku twardego. Takie pliki obejmują pliki tymczasowe programów, miniatury obrazów, pliki przechowywane przez przeglądarki internetowe i inne pliki podręczne.

Czy muszę wyczyścić pamięć podręczną regularnie w systemie Windows 10?

Nie musisz regularnie czyścić pamięci podręcznej w systemie Windows 10. Jednakże okresowe czyszczenie pamięci podręcznej może pomóc w poprawie wydajności systemu, zwłaszcza jeśli twój dysk twardy jest zapełniony dużą ilością danych tymczasowych.

Czy wyczyszczenie pamięci podręcznej Windows 10 może uszkodzić mój system operacyjny?

Nie, wyczyszczenie pamięci podręcznej w systemie Windows 10 nie powinno uszkodzić Twojego systemu operacyjnego. Pamięć podręczna zawiera tylko dane tymczasowe i pliki podręczne, które są bezpieczne do usunięcia.

Czy muszę zrestartować komputer po wyczyszczeniu pamięci podręcznej Windows 10?

Nie, nie musisz zrestartować komputera po wyczyszczeniu pamięci podręcznej w systemie Windows 10. Po zakończeniu procesu czyszczenia, możesz kontynuować pracę na komputerze bez restartowania systemu.

Czy wyczyszczenie pamięci podręcznej Windows 10 wpłynie na szybkość działania systemu?

Tak, wyczyszczenie pamięci podręcznej w systemie Windows 10 może wpłynąć na szybkość działania systemu. Usunięcie nadmiaru danych tymczasowych i plików podręcznych może poprawić wydajność systemu, zwłaszcza jeśli używasz komputera od dłuższego czasu bez czyszczenia pamięci podręcznej.

Czy wyczyszczenie pamięci podręcznej Windows 10 usunie moje zapisane hasła i ustawienia przeglądarki internetowej?

Wyczyszczenie pamięci podręcznej w systemie Windows 10 nie powinno usunąć Twoich zapisanych haseł i ustawień przeglądarki internetowej. Jednak warto uważać, gdyż niektóre przeglądarki mogą przechowywać te dane w pamięci podręcznej. Jeśli obawiasz się utraty tych informacji, upewnij się, że masz zrobione kopie zapasowe przed czyszczeniem pamięci podręcznej.

Czy wyczyszczenie pamięci podręcznej Windows 10 spowoduje utratę mojego postępu w otwartych programach lub aplikacjach?

Nie, wyczyszczenie pamięci podręcznej w systemie Windows 10 nie powinno spowodować utraty postępu w otwartych programach lub aplikacjach. Pamięć podręczna jest często używana do przechowywania tymczasowych danych, a nie stanu aplikacji. Jednakże, w niektórych przypadkach, istnieje możliwość utraty niezapisanej pracy, dlatego zawsze warto upewnić się, że zapisano wszelkie ważne dane przed czyszczeniem pamięci podręcznej.

Czy muszę mieć uprawnienia administratora do wyczyszczenia pamięci podręcznej w systemie Windows 10?

Tak, aby wyczyścić pamięć podręczną w systemie Windows 10, musisz mieć uprawnienia administratora na komputerze. Bez tych uprawnień nie będziesz w stanie wykonać czynności czyszczenia pamięci podręcznej. Upewnij się, że jesteś zalogowany na konto administratora lub skonsultuj się z administratorem komputera w celu uzyskania wymaganych uprawnień.